3Když svévolník chválí, pak jen pro své choutky, když chamtivec dobrořečí, znevažuje Hospodina.Dobrořečení

Jak čistit studánku svého srdce?

Kdo má v srdci dokonalou lásku k Bohu, může vykonat nádherné dílo. Kristus se v srdci věřícího projeví jako pramen vody vyvěrající k věčnému životu (J 4,14). Když je srdce očištěno od hříchu, pak místo sobectví a lásky k pozemskému bohatství jej ovládne Kristus. Podobnost s Kristem bude patrna již z výrazu obličeje, ze způsobu smýšlení a z jednání s lidmi.

Proti tomu, kdo je lhostejný k utrpení člověka, ten je vlastně lhostejný k Ježíši Kristu v osobě jeho trpících. Nic nevymýtí z lidského srdce soucit rychleji, než sobectví a samolibost.

„Odvrací-li se někdo od slyšení Zákona, i jeho modlitba je ohavností.“ (Př 28,9)

Děkuji, Pane, že Tvoje láska proměňuje moje sebestředné srdce.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.