Dvě cesty

Co tvoří základ pro má životní rozhodování?

Kniha Přísloví se skládá ze sbírky výroků starověkých mudrců. Nejvíce z nich je připisováno králi Šalomounovi. Není vždy jednoduché správně rozeznat, nakolik po sobě následující verše představují ucelenou stať či jde o jednotlivé výpovědi. Tak je tomu i v dnešním textu, jde o přísloví, která se týkají různých oblastí života.

Jedno je přeci společné: každé z uvedených přísloví nabízí dvě alternativní možnosti jednání: budu synem hloupým nebo moudrým? Budu ve žni sklízet nebo spát? Budu vyvolávat sváry nebo přikrývat přestoupení? Jedna z alternativ se vždy jeví jako snazší, zatímco druhá vyžaduje jisté úsilí a sebezapření.

I naše reálné životy jsou plné rozhodnutí, každodenních i vážných, s dlouhodobými důsledky. Základem pro správné rozhodování je bázeň před Hospodinem (Př 1,7).

Pane, pomoz mi opravdu Tě znát tak, aby můj život byl určován bázní před Tebou!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.