1A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.Zaslíbený Mesiáš přichází

Poznal jsem v Ježíši Kristu svého Pána a Boha?

Pokud zůstaneme pouze u vánočního příběhu, jak nám jej zaznamenávají evangelisté, pak nikdy nepoznáme, jak dlouho Bůh plánoval, připravoval a chystal vše potřebné k tomu, abychom mohli přijmout ten největší dar, jaký kdy byl člověku dán, dar Božího Syna Ježíše Krista.

Již prorok Micheáš, nějakých 700 let před Kristem prorokoval, že v té době mocný Jeruzalém s veškerým svým bohatstvím bude dobyt a zničen. Ani jeho král nebude schopen město zachránit. Naproti tomu Betlém, maličké městečko se stane rodištěm jediného krále, který dokáže zachránit svůj lid. Tím králem je Ježíš Kristus!

Zaslíbený král z rodu Davidova „jehož původ je ode dnů věčných“, sestoupil do lidských dějin jako člověk, Ježíš z Nazareta. Sestoupil pro každého jednoho z nás. Ne proto, aby dal smysl vánočním svátkům, ale aby dal smysl našim životům, našemu konání, naší existenci. A jako král chce vést i nás po cestě pokoje. Dovolím mu to?

Pane, děkuji za tvůj příchod na tento svět, děkuji, že i dnes tě smíme znát jako živého Pána a Boha. Amen.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.