8Já však jsem naplněn mocí, duchem Hospodinovým, právem a bohatýrskou silou, abych mohl Jákobovi povědět o jeho nevěrnosti, Izraeli o jeho hříchu.Duch svatý nám dává sílu ke svědectví

Jaké je mé poselství tomuto světu?

Jedna žena odcestovala s blízkými do Paříže, kde jí během prohlídky obchodních výloh padl do oka úžasný náramek. Takový, o jakém vždy snila. A tak poslala svému manželovi zprávu: „Našla jsem nádherný náramek. Stojí jen 7500 euro. Myslíš, že si jej můžu koupit?" Její manžel poslal zpět krátkou, ale jasnou odpověď: „No, price too high!” (Ne, cena je příliš vysoká!) Ale co se nestalo. Rozrušen cenou vynechal čárku a napsal: „No price too high!” (Žádná cena není příliš vysoká!) Vynechání této jedné čárky tomuto muži málem přivodilo infarkt.

Srozumitelnost poselství je velmi důležitá. A pokud jde o poselství evangelia, spásy, věčného života, pak případná chyba má nedozírné následky. Prorok Micheáš kritizuje počínání jeruzalémských autorit. Vůdcové lidu, proroci, kněží, přestali mluvit pravdu. Osobní zisk, korupce překryly pravdu evangelia a tím svedly lid z cesty za Pánem.

Každý z nás má určitou autoritu. Můžu být rodičem, starším sourozencem, kamarádem někomu jinému. Je mé poselství pravdivé? Ukazuje na Boží milost, která přichází v důsledku našeho pokání? Vyznání hříchů?

Pane, uč mě být dobrým svědectvím pro tento svět!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.