3Neboť hle, Hospodin vychází ze svého místa, sestupuje a šlape po posvátných návrších země.Hospodin a modly

V jakého Boha vlastně věříme?

Když se v bibli mluví o modloslužbě, neznamená to, že by Izraelci přestali věřit v Hospodina. I v časech, kdy se modlářství mezi Izraelci nejvíce rozšířilo, nepřestali Hospodina uctívat. Problém byl především v tom, že se z Hospodina stal jeden z mnoha bohů a bůžků. Zároveň se Hospodin začal těm pohanským bohům povážlivě připodobňovat. Přestal být svrchovaným Pánem nad světem i nad jednotlivými lidskými životy, který svobodně vládne a uplatňuje svou vůli, a stal se prostředkem k uspokojování lidských potřeb. Pohanská zásada zní: dávám, abys mi ty na oplátku také dal. Jinými slovy: stačí božstvu přinést tu správnou oběť, pronést ta správná slova, postavit mu tu správnou sochu – a božstvo už pak bude fungovat podle našich představ. Taková víra ovšem nemá s vírou v Hospodina nic společného. Proto přichází prorok s varováním: Bůh sám pošlape vaše posvátná návrší. Pošlape vaši zvrácenou víru, aby se mohla znovu zrodit víra pravá.

Pane, rozbíjej modly v našich duších a přiváděj nás k poznání tebe.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.