Spolupráce s Kristem je spojení s Ním

Co tě spasí?

Nás nespasí příslušnost k církvi, ale sounáležitost s tělem Jeho církve, kterého On je hlavou.

Jasnou odpověď najdeme v následujícím evangeliu: „Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mě nemůžete činit nic.

Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí.“ (J 15, 4-6)

Jsou to slova varování, ale také slova povzbuzení. Nikdo z nás by nechtěl být tou uschlou ratolestí, která by musela být odstřižená a hozená do ohně. Co pro to můžeme udělat?

Především si musíme připomenou slova Pána Ježíše, který řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.

Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“ (J 6, 53-56)

Večeře Páně neboli Eucharistie, je jedinou správnou a spolehlivou cestou, jak se můžeme bytostně sjednotit s Kristem.

Pane Ježíši, toužím po Tobě a věřím, že mi dáš milost, abych správně chápal Eucharistii a abych z ní žil.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.