11Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší, než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on.Naše povýšení neznamená ponížení Jana Křtitele

Čemu vděčíme za toto nepochopitelné privilegium?

Nepozornému čtenáři Písma by se mohlo zdát, že Pán Ježíš potrestal Jana Křtitele za ztrátu důvěry v Jeho Božství. Boží Slovo se vysvětluje Božím Slovem, a proto musíme vnímat tento Ježíšův výrok ve světle celého evangelia.

Jan Křtitel byl posledním prorokem Starého zákona, který zemřel ještě před golgotskou obětí Beránka Božího. Po Golgotě je všechno jiné: „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit“. (Ef 2, 8-9)

Jan Křtitel ještě podléhal Zákonu, my však, kteří jsme uvěřili evangeliu, žijeme z Boží milosti. Je to možná těžko pochopitelné, ale oběť Beránka Božího nás zachraňuje ne proto, že jí rozumíme, ale proto, že jí věříme.

Pokud budeme k sobě upřímní a budeme zpytovat svoje svědomí, musíme si přiznat, že si to dostatečně neuvědomujeme, a proto si toho ani moc nevážíme. Tím se okrádáme o radost ze spasení.

Poklekněme v pokoře pod Kristův kříž a děkujme za toto nezasloužené privilegium.

Pane, kde bych byl bez Tvé oběti? Klaním se Ti a děkuji, děkuji, děkuji…

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.