Mlč, Babylóne!

Důvěřuješ svému Bohu?

V dnešním čtení Bůh nemluví přímo ke svému lidu, ale k dceři babylonské. Mluví tvrdé slovo soudu. Izrael má slyšet a spolu s ním i svět. Přišel čas obratu. Úlohy se vymění. Dcera jeruzalémská plakala dosud a měla proč. Svými hříchy se dostala do zajetí. Zažila velké ponížení, až málem ztratila důvěru. Od teď bude plakat Babylón. Naparoval se a nechtěl pochopit, že je jen „nástrojem“ Božího soudu. Nepochopil, že Hospodin svůj lid nezavrhl.

Co by mohl vědět o vztahu Hospodina ke svému lidu? Babylonská dcera nepamatovala na poslední věci. Myslela, že bude mít pořád navrch. Nemyslela na Boží plány a na soud. Proč má toto slovo slyšet Boží lid? Aby pochopil, že Hospodin je Pánem a Vykupitelem (Zastáncem). On koná své soudy. Jimi pročišťuje svůj lid pro svou spásu. Toto poznání vede ke skutečné pokoře a bázni.

Díky Otče, že nás dokonale znáš, a přece jsi nás zachránil.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.