Sám vás ponesu

Znáš osobně Pána Ježíše?

V babylonském zajetí mohli Judejci vídat o novoroční slavnosti velkolepá procesí bohů. Sochy bohů byly slavnostně vezeny v průvodech. Hospodin je jiný. Nenechá se nosit lidmi. Nepotřebuje to. Naopak On nese a ponese svůj lid po celý život. Ještě dřív, než jsme se narodili. A ponese nás až do stáří a smrti. On je Bůh, který se stará o svůj lid. Nese naši tíži. Snáší hříchy a nedověru svého lidu.

Nelze si při tom nevzpomenout na Ježíšovo: “Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ Mt 20,28.  Právě takto je Hospodin Pánem dějin. Vstupuje do nich a usměrňuje běh věcí ke spáse v malém i velkém. Zdalipak mu věříme ve chvílích, kdy to na spásu nevypadá? Bůh zná svůj lid. Zná nás. Proto říká: „Pamatujte na to…Naslouchejte mi.“ Potřebujeme slyšet o jeho skutcích a plánech a taky si připomínat, co vykonal v našem osobním životě.

Spasiteli, Pane Ježíši, pomoz mi, abych ti chtěl a uměl opravdu naslouchat.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.