Hospodinův pomazaný

Kdo je pro tebe Mesiášem?

Mesiáš. U židů o něm byly různé představy: jako politický vůdce nebo duchovní představitel. Prorok Izaiáš vidí mesiáše v perském králi Kýrovi. On je pomazaný Hospodinem, je Bohem vyvolený, aby uskutečňoval Boží plány. Je zajímavé, že texty o Božím služebníku z proroka Izaiáše novozákonní pisatelé vztahují na Pána Ježíše Krista, ale texty o Hospodinově pomazaném – o Mesiášovi se na něj přímo nevztahují. Pán Ježíš je Božím Mesiášem, Božím služebníkem, který proměňuje a uzdravuje lidská srdce.

V historii došlo několikrát k neočekávaným zlomům, které pěkně vystihuje Ž 126 – „Když Hospodin úděl Siónu změnil, bylo nám jak ve snu.“ Z pohledu víry byl při činu vždy sám Bůh.

Hospodine, vyznáváme, že jsi Pánem světa a dějin, nic se nevymyká tvé kontrole.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.