4Toto praví Hospodin: Netáhněte a nebojujte proti svým bratřím. Každý ať se vrátí do svého domu, neboť se to stalo z mé vůle." Uposlechli tedy Hospodinových slov a vrátili se z výpravy proti Jarobeámovi zpět.Spokoj se s tím, co zbylo

Dokážeme i své selhání přijmout jako součást Božího vedení?

Může být pro nás obtížné vzít si nějaké duchovní ponaučení z tohoto oddílu, který působí spíš jako výňatek z kroniky? Lidé a místa, o kterých se tam mluví, nejen že jsou nám vzdálení, ale ani nepatří k hlavním aktérům dějin spásy. A král Rechabeám, syn Šalomounův, je známý především svou pošetilostí, díky které ztratil půl království. Co bychom se jím ještě zabývali?
Ale zde vidíme, že ani významným nezdarem život nekončí, a z toho se můžeme poučit. Království, třebaže oslabené, jde dál. Hrozící konflikt nepropukne, když poslechnou Hospodina. Věrní Hospodinovi se stahují do Jeruzaléma. Staví se, žije se, rodí se další generace. Možná je těžké si vysvětlit, jak by ten průšvih mohl být součástí Boží vůle, jak tvrdí prorok, ale i když člověk nechápe, může přesto být rozumný, spokojit se s tím, co zbylo, a pečovat o to. A hlavně zůstat věrný Hospodinu. A tak vyvážit pošetilost moudrou skromností.

Pane, pomoz nám začínat znovu, když se něco nepovede.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.