3Řeklo své paní: "Kdyby se můj pán dostal k proroku, který je v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil."Svědectví

Nesmýšlím o sobě příliš nízko nebo příliš vysoko?

Elíša znamená „Můj Bůh je spása (záchrana)“ a i příběhy, které se nám o něm zachovaly, na to ukazují. Zde se to nemocnému aramejskému veliteli vojsk donese od malého izraelského děvčátka. Když je člověk zoufalý, zkouší kdeco. A tak se díky této zmínce dostane do kolen i izraelský král. Elíša ho však uklidní a posílá Naamana k sobě. Naaman čeká vznešené obřady, ale Elíša se k němu ani neuráčí vyjít. Nakonec však Naaman na naléhání svých služebníků na jeho pokyny přistoupí a je uzdraven.

Přijmout Boží milosrdenství chce pokoru, ale svědčit o něm může i malá holka.

Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených; ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné.“ (1K 1,26-27)

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.