Jak si počínat v církvi

Jakou roli mají autority v církvi?

Kristus ustanovil starší, aby nad sborem pečovali a vedli jej. Mají být dobrými pastýři Božího stáda. Za svou námahu si zaslouží uznání, dokonce dvojnásobné, a to ti, kdo se věnují kázání Božího slova. Církev je spravována Božím slovem, skrze ně Duch svatý církev posvěcuje, očišťuje a vede. Potřebujeme přijmout autoritu Slova i autoritu služebníků slova, starších sboru. Jejich autorita není samoúčelná, ale má svůj důvod. Stojí totiž na místě Kristově a kážou.

Pavel nabádá svého učedníka Timotea, který teď má vést sbor v Efezu. Jeho doporučení má několik důrazů: nepřijímej snadno obvinění proti starším, kárej hříšné, jednej bez předsudků, nechovej se předpojatě, nepověřuj služebníky ke službě příliš ukvapeně, zachovávej si čistotu. A dávej pozor na svůj žaludek. Také má vzít na vědomí to, že některé hříchy jsou zjevné, ostatní skryté. Ale dobré skutky, příkladné jednání má být zjevné už zde na zemi. Ať žádný dobrý čin nezůstane skrytý!

Komu z vedoucích v mém sboru bych měl vyjádřit svou vděčnost a uznání?

 

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.