16Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům.Buď mi vzorem

Jak můžeme posloužit ke spasení lidem kolem nás?

Vydali jsme svůj život Bohu, rozhodli jsme se následovat Ježíše Krista. Není to naší zásluhou, že můžeme být s Kristem, ale Jeho zásluhou, protože to On si nás vyvolil a povolal. Máme tedy výsadu být Božími dětmi. Ale nejen výsadu, ale i povinnost přinášet stejnou naději, které se dostalo nám, i ostatním lidem. Ježíš říká svým učedníkům: „…zadarmo jste získali, zadarmo předávejte dál…“. A ještě jeden příkaz od Krista máme: „…jděte do celého světa, …až na sám konec…“. Máme tedy svědčit o naději, které se nám dostalo, všem lidem. Vždyť Kristus není pouze našim Spasitelem, ale přišel, aby spasil všechny lidi. Pokud tedy máme svědčit svým životem, pak náš život musí být v pořádku, naše jednání, chování musí odpovídat slovům Písma. Naše víra musí být trvalá a přinášet „ovoce“, které bude světu chutnat. Vyučujme věřící, ale i nevěřící, pokud nám budou chtít naslouchat, pravdě, Kristovu evangeliu, Jeho Slovu a nepolevujme v tomto učení. Protože jedině tím, že lidé uvidí jak to, co vyučujeme také žijeme, pro ně bude svědectví a cestou ke spasení.

Pane, ochraňuj mé jednání a dej mi moudrost, jak přinášet Tvé učení, které je i učením mým, nevěřícím lidem kolem toho světa.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.