13Konají-li dobře svou službu, získávají si důstojné postavení a velkou jistotu ve víře v Krista Ježíše.Služba Bohu

Odpovídá náš život životu Božího služebníka?

Ne my sami, ale byl to Bůh, Ježíš Kristus, který nás svým Duchem povolal ke službě a zmocnil nás pro ni. Zamyslíme-li se nad textem, který nám zde Pavel předkládá, a tento text bychom mohli vztáhnout na všechny služebníky, jsou zde stanoveny určité podmínky služby. Nejsou to podmínky jednoduché, ale ukazují svým způsobem na důležitost služby Bohu nejen z pohledu věřících, ale také z pohledu nevěřících. Lidé kolem nás bedlivě sledují, vidí naše chyby dříve, než si je my sami uvědomíme. Proto náš život musí být bez úhony. Je potřeba se občas zastavit, podívat na svůj život. Je bezúhonný, střídmý? Jaká je naše rodina, naše děti, nejsme středem pomluv? Jakým způsobem jednáme, mluvíme, vyjadřujeme se o situacích a lidech kolem nás? To vše je a bude důležité nejen pro náš život, ale také pro oslavu Boha v našich životech. A jak píše Pavel, pokud budeme konat svoji službu dobře, získáme důstojné postavení, naše víra poroste a v ní získáme jistotu. Jistotu, že naše služba se Bohu líbí a přináší ovoce, ukazuje lidem cestu do Božího království.

Pane, veď mne svým Duchem, abych svým životem ukazoval na Tebe a byl shledán dobrým služebníkem.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.