1 Timoteova 3,1-13

1Věrohodné je to slovo: Kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu. 2Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, 3ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný. 4Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné; 5nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? 6Nemá být nově pokřtěný, aby nezpyšněl a nepropadl odsouzení ďáblovu. 7Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah. 8Rovněž jáhnové mají být čestní, ne dvojací v řeči, ne oddaní vínu, ne ziskuchtiví. 9Mají uchovávat tajemství víry v čistém svědomí. 10Ať jsou nejdříve vyzkoušeni, a teprve potom, když jim nelze nic vytknout, ať konají svou službu. 11Právě tak ženy v této službě mají být čestné, ne pomlouvačné, střídmé, ve všem věrné. 12Jáhni ať jsou jen jednou ženatí, ať dobře vedou své děti a celou rodinu. 13Konají-li dobře svou službu, získávají si důstojné postavení a velkou jistotu ve víře v Krista Ježíše.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.