Bohové dnešní doby

Jaká nám dnes hrozí modloslužba?

Velká část 16. kapitoly první knihy Paralipomenon je výzvou k oslavě Hospodina. Přestože Židé byli Bohem odděleným národem, aby sloužili a uctívali pouze jeho, tak se mnohokrát tomuto vyvolení zpronevěřili a sloužili cizím bohům. Proto i v našem textu jasně zaznívá otázka: Proč to děláte, vždyť Hospodin je nade všemi bohy. Nikdo z tzv. bohů se mu nemůže rovnat, všechny převyšuje svou slávou a mocí, vždyť on učinil vše.

V dnešní době nám tolik nehrozí uctívání model z kamene či dřeva, to však neznamená, že by modloslužba byla menší problém než dřív. Kolik lidí se klaní mamonu, touze po uznání a slávě. Modloslužba paradoxně hrozí i těm, kdo znají Krista. Pokud takový člověk navštěvuje nedělní shromáždění ze zvyku, dává peníze, protože se to má a modlí se jen z povinnosti, tak mu něco podstatného chybí.

Ve 29. verši čteme: Přiznejte Hospodinu slávu jeho jména! Přineste dar, vstupte před něj, v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu!

Ten dar, který máme Bohu přinést, jsem já sám. S ničím menším se Bůh nespokojí.

Díky Ježíši, že jsi za mne položil svůj život, abych já mohl cele sloužit tobě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.