1 Paralipomenon 16,23-43

23Zpívej Hospodinu, celá země! Zvěstujte den ze dne jeho spásu, 24vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech, 25neboť Hospodin je veliký, nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, je nad všechny bohy. 26Všechna božstva národů jsou bůžci, ale Hospodin učinil nebe. 27Před jeho tváří velebná důstojnost, moc a potěšení na svatém místě jeho. 28Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu, přiznejte Hospodinu slávu a moc, 29přiznejte Hospodinu slávu jeho jména! Přineste dar, vstupte před něj, v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu! 30Svíjej se před ním, celá země! Pevně je založen svět, nic jím neotřese. 31Nebesa se zaradují, rozjásá se země, mezi národy se bude říkat: "Hospodin kraluje!" 32Moře i s tím, co je v něm, se rozburácí, pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm. 33Tehdy zaplesají stromy v lese vstříc Hospodinu, že přichází soudit zemi. 34Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. 35Rcete: Zachraň nás, ó Bože, naše spáso, shromáždi a vytrhni nás z pronárodů; tvému svatému jménu budeme vzdávat chválu, budeme tě chválit chvalozpěvem. 36Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, od věků až na věky!" A všechen lid ať řekne: "Amen. Chvalte Hospodina!" 37Tam před schránou Hospodinovy smlouvy zanechal David Asafa a jeho bratry, aby každodenně, podle denního rozvrhu, před schránou přisluhovali. 38Obéd-edóma a jeho šedesát osm bratří i Obéd-edóma, syna Jedítúnova, a Chósu zanechal jako vrátné. 39Kněze Sádoka a jeho bratry kněze zanechal před Hospodinovým příbytkem na posvátném návrší v Gibeónu, 40aby každodenně zrána i zvečera obětovali Hospodinu na oltáři zápalné oběti, a to podle všeho toho, co je zapsáno v Hospodinově zákoně, který vydal Izraeli. 41S nimi byli Héman a Jedútún a ostatní čistí, kteří byli uvedeni jmény, aby vzdávali chválu Hospodinu, neboť jeho milosrdenství je věčné. 42Héman a Jedútún měli s sebou pozouny, zvučné cymbály a nástroje k Božímu zpěvu. Jedútúnovci byli u brány. 43I odešel všechen lid, každý do svého domu. A David se obrátil ke svému domu, aby mu udělil požehnání.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.