Tělo Kristovo, krev Kristova

S jakým vyznáním přicházím za svým Pánem?

Davidovi poddaní, izraelské kmeny, vyznávají Davidovi cosi, co výjimečným způsobem rezonuje s poslední večeří Ježíše Krista s jeho učedníky. Lámal a dával. Vezměte a jezte. Toto je moje tělo. Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví. Vyznání: „Hle, jsme tvá krev a tvé tělo.“, vyjadřuje jednotu a sounáležitost. Jsme pokrevně spojeni. Zní v tom odkaz na Genesis: „A budou jedno tělo…“ Tímto ho však vyhlašují za svého nového krále, podřizují se mu. To známe z listu Korintským: „Vy jste tělo Kristovo.“ A z Efezským: „Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. /Ef  4,15-16/

Kriste, kéž přijímáme svůj úkol stávat se tvým tělem, tvou krví pro tento svět. Kéž přes nás jsi lidem blízko. Vyznáváme, že jsi naším Pánem a Králem. Amen

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.