Žalm 78,56-72

56Ale pokoušeli ho a vzdorovali Bohu nejvyššímu a nedbali na svědectví jeho, 57odpadali, byli věrolomní jak otcové jejich, selhávali jako záludný luk. 58Na posvátných návrších ho uráželi, svými modlami ho podnítili k žárlivosti. 59Bůh se rozlítil, když to vše slyšel, velmi si zprotivil Izraele: 60opovrhl svým příbytkem v Šílu, stanem, v němž přebýval mezi lidmi. 61Vydal do zajetí svoji sílu, svoji čest do rukou protivníka 62a svůj lid vydal v plen meči, proti svému dědictví vzplál prchlivostí. 63Jejich junáky sežehl oheň, jejich panny svatebních chval nepoznaly. 64Jejich kněží padli mečem, jejich vdovy neplakaly. 65A pak se Panovník probudil jak ze sna, jak bohatýr rozjařený vínem, 66zezadu bil svoje protivníky, uvedl na ně potupu věčnou. 67Zprotivil si Josefův stan, Efrajimův kmen si nevyvolil, 68zvolil si kmen Judův, horu Sijón, tu si zamiloval. 69Svou svatyni vybudoval jak výšiny nebes, navěky ji založil jak zemi. 70Davida si zvolil, svého služebníka, povolal ho ze salaší, 71od ovcí s jehňaty ho přivedl, aby pásl Jákoba, jeho lid, Izraele, jeho dědičný díl. 72A pásl je s bezúhonným srdcem, rukou zkušenou je vodil.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.