Žalm 119,1-8

1Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon. 2Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem. 3Ti podlosti nepáchají, jeho cestami se berou. 4Ty jsi vydal svá ustanovení, aby se přesně dodržovala. 5Kéž jsou moje cesty pevně zaměřeny k dodržování tvých nařízení. 6Nebudu zahanben tehdy, budu-li brát zřetel na všechna tvá přikázání. 7Z přímého srdce ti vzdávám chválu, že se smím učit tvým spravedlivým soudům. 8Chci tvá nařízení dodržovat, jen mě nikdy neopouštěj!Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.