Matouš 20,29-34

29Když vycházeli z Jericha, následoval ho velký zástup. 30A hle, dva slepí seděli u cesty; když uslyšeli, že jde kolem Ježíš, začali křičet: "Smiluj se nad námi, Pane, Synu Davidův!" 31Zástup je napomínal, aby mlčeli, ale oni křičeli ještě víc: "Smiluj se nad námi, Pane, Synu Davidův!" 32Ježíš se zastavil, zavolal je a řekl jim: "Co chcete, abych pro vás učinil?" 33Odpověděli mu: "Pane, ať se otevřou naše oči!" 34Ježíš pohnut soucitem, dotkl se jejich očí, a hned prohlédli; a šli za ním.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.