2Tesalonickým 2,13-3,5

13Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratří milovaní od Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil Duchem a vírou v pravdu, 14abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista; k tomu vás povolal naším evangeliem. 15Nuže tedy, bratří, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem. 16Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, 17nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. {3}1A tak, bratří, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás 2a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí. Neboť ne všichni věří. 3Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 4Spoléháme na vás v Pánu, že konáte a budete konat, co přikazujeme. 5A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.