1Tesalonickým 5,1-11

1Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině. 2Sami přece dobře víte, že den Páně přijde jako přichází zloděj v noci. 3Až budou říkat `je pokoj, nic nehrozí´, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. 4Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. 5Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. 6Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. 7Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. 8My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přílbu. 9Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. 10On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. 11Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.