1 Timoteova 3,14-4,5

14Doufám, že k tobě brzo přijdu. Ale píši ti to 15pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy. 16Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. 41Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami, 2jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí. 3Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu. 4Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním. 5Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.