1 Tesalonickým 4,1-12

1Konečně vás, bratří, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši, abyste vždy více prospívali v tom, co jste od nás přijali a co už také činíte: žijte tak, abyste se líbili Bohu. 2Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše. 3Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti 4a každý z vás aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou, 5ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha. 6Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán ztrestá takové jednání, jak jsme vám už dříve řekli a dosvědčili. 7Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. 8Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého svatého Ducha. 9O bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi. 10A takoví opravdu jste ke všem bratřím v celé Makedonii; jen vás prosíme, bratří, abyste v tom byli stále horlivější. 11Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. 12Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo, a na nikoho nebudete odkázáni.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.