1 Korintským15,51–58

51Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, 52naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. 53Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. 54A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: `Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! 55Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?´ 56Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona. 57Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! 58A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.