7Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila 8a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla." Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých.Svatba Beránkova

Kdo bude mít přístup na svatbu Beránkovu?

Kdo bude pozván na svatbu Beránkovu? Kristova nevěsta! Církev s velkým C. Všichni ti, kdo v Krista „v srdci uvěřili a ústy to vyznali“.  Na svatbu je důležité mít vhodné oblečení. Zde se píše o „zářivě čistém kmentu“. A pak čteme, že „tímto kmentem jsou spravedlivé činy svatých“. Zároveň ale Písmo říká, že „spasení není z našich skutků, aby se nikdo nemohl chlubit“. Jak to tedy je? V Izajáši 61,10 se píše: „Velice se budu veselit v Hospodinu, má duše bude jásat v mém Bohu, protože mne oděl rouchem záchrany, zahalil mne pláštěm spravedlnosti." Roucho záchrany znamená, že nám byly odpuštěny hříchy pro oběť Ježíše Krista. Že jsme vykoupeni. A plášť spravedlnosti jsou spravedlivé skutky, které potvrzují, že naše víra je živá.

Děkujeme ti, Pane, za to, že máme přístup na svatbu Beránkovu. A prosíme, aby naše víra byla vidět a mohla se projevit.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.