19Nikdy se tě nespustíme, zachovej nám život, ať můžeme vzývat tvoje jméno. 20Hospodine, Bože zástupů, obnov nás,   ukaž jasnou tvář a budem zachráněni!Hledající & očekávající

Které písni nebo žalmu, které umím zpaměti, dnes dám nový obsah?

Žalm číslo 80 je nadepsán pro předního zpěváka, tedy pro někoho zkušeného. Zpíval se na melodii Lilie svědectví, o které dnes nikdo netuší, jaká byla. Někteří vykladači si myslí, že Lilie byl hudební nástroj, na který měl hrát některý z Asafových potomků. Na vyznění žalmu ta nejistota ale nic nemění. Hospodin je žádán, aby se přiznal ke svému lidu. Aby vyslyšel dlouho vysílané modlitby.

Kolik z vyslaných proseb tohoto žalmu Pán Bůh zatím nevyslyšel? Když to vezmu odzadu – je naší záchranou. Skrze Áronovo požehnání velmi často získáváme jistotu, že nad námi rozjasňuje svou tvář. A při každé účasti na eucharistii si přejeme, aby nás obnovil, a pak odcházíme s nadějí, že jsme očištění, s jistotou, že jsme strávili čas v přítomnosti Nebeského krále.

Dnes je Druhá adventní neděle. Už od října slýcháme v obchodech „prázdné koledy“, ve kterých sice cinkají rolničky, ale oslavu narození Spasitele v nich nikdo už dávno nehledá. Zato medvídkové z Bogotty mohou jako vánoční dárek podfouknout celníky a přivézt bílý prášek, určený k nosní inhalaci…

Co z uvedeného žalmu zatím Hospodin nemohl splnit v plnosti? Co ale dělá průběžně a stále? Naplňuje a oživuje ty, kteří a které o to stojí. Oživuje osamělé skrze ty, kteří si jich všimnou a z osamělosti je vytrhnou. Oživuje ty, kteří se sdružují, aby společně dokázali chválit a radovat se. Všimněte si, že chvála se nejlépe vyslovuje ve společenství lidí. Třeba textem Žalmu 150:

Haleluja! Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho na obloze za jeho moc! Chvalte ho za jeho hrdinství, chvalte ho za jeho velikou vznešenost! Chvalte ho troubením na rohy, chvalte ho na loutny a citery! Chvalte ho tamburínami a tančením, chvalte ho na struny a píšťaly! Chvalte ho činely hlasitými, chvalte ho činely zvučnými! Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina! Haleluja!

Jak má člověk vědět co očekává od budoucnosti, když ani neví to, co chce od přítomnosti. (François de La Rochefoucauld)

Bez pomoci Tvého Ducha bych tě nedokázal chválit. Děkuji za Jeho dar.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.