2Vzdáváme ti chválu, Bože, vzdáváme ti chválu! Tvé jméno je blízko, vypráví se o tvých divech.Pýcha přináší zmar, pokora úspěch

Znáš správnou cestu k Boží blízkost? Je to pokora.

Tento Žalm nám ukazuje cestu k Boží blízkosti. Je to cesta pokory. Bůh převyšuje naše představy, Jeho majestát a chvála převyšuje jakékoli naše poznáni. V této písni je to básnicky řečeno takto: „Hořký kalich včetně usazenin je připraven pro všechny svévolníky“. Studijní překlad říká o takových lidech, že jsou ničemové. Ti, kdo drze pozvedají své rohy, dostanou zaslouženou odměnu. Pýcha zabíjí náš duchovní život. Pýcha nám brání vnímat Boží vedení a tímto nás okrádá o Boží požehnáni. Pýcha je překážka pro naše modlitby, protože pyšným se Pán protiví.

"A všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť ‚Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost" (1Pt 5,5).

"Kdo pomlouvá bližního, toho umlčím. Kdo má pyšné oči a naduté srdce, toho nestrpím" (Ž 101,5).

Z historie známe mnohé slavné osobnosti, které pýcha zničila. Dějiny nám dosvědčují, že skrze pýchu ztroskotali nejen slavní a schopní lidé, ale dokonce celá království a civilizace. Naopak pokora je vlastnost, která v Božím království má velikou cenu. Pokořit v sobě pýchu a učit se opravdové pokoře je výzva pro každého z nás. Pokora vůči Bohu i vůči lidem přináší požehnání a Boží přízeň.

Pane, prosím odpusť projevy mé pýchy a uč mě prosím pokoře. Prosím Duchu svatý o tvé zmocnění, aby na mém životě bylo stále více vidět ovoce Ducha, zejména trpělivost, laskavost, dobrota, mírnost a zdrženlivost.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.