Bohu patří celý svět

Kdo smí být v Boží přítomnosti?

Žalm 24 na začátku oslavuje Boží stvořitelské dílo. Bohu patří vše, co je na zemi. Myslí hlavně na lidi stvořené k Božímu obrazu. Boží moc se však vztahuje i na vodstvo a moře, kde podle představ Izraelců sídlily protibožské síly a všelijaké příšery. Tímto žalmista vyznává, že i tuto oblast má Bůh plně pod kontrolou. To, o co však v životě lidském jde, je být v Boží blízkosti, ve vztahu s ním. Tam ale člověk nemůže přijít jen tak. Je třeba, aby se očistil od hříchů, aby „měl ruce čisté a srdce ryzí“. Izraelci hledají Boží tvář, touží být v Boží přítomnosti, a to jim měl umožňovat chrám na hoře v Jeruzalémě. Nádherný, velkolepý chrám postavený pro Hospodina. Když by ale Hospodin chtěl vejít do tohoto chrámu, byl by mu malý, nedostačující. Proto i to zvolání v závěru žalmu, aby „se zvedly nadpraží a vchody v chrámu, aby mohl vejít Král slávy“, sám Hospodin. On kvůli nám lidem je ochoten se sklonit a vyjít nám vstříc.

Hospodine, Bože náš, děkuji ti, že přicházíš a skláníš se k nám lidem i ke mně.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.