8Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný. 9Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává.



Hospodin nás miluje něžnou láskou

Dokážeme tak jako žalmista děkovat Bohu za vše, čím se o nás stará?

Tento Žalm je oslavou činů spásy, které vypovídají o lásce Hospodina k jeho tvorům. Hovoří se zde o Hospodinových divech, moci, velikosti, spravedlnosti, shovívavosti, slitovnosti, věrnosti, milosrdenství, milosti, dobrotivosti, svatosti...

Prostě jako Boží děti nejsme vydáni napospas temným silám, ani nejsme osamoceni ve své svobodě, nýbrž jsme drženi v rukou mocného a láskyplného Pána.

Boží lásku shrnují úžasnými slovy verše 8-9: „Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný. Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává.“ Tato slova, ale již zazněla, jsou opakováním!. Protože těmito slovy se Bůh již představil na hoře Sinaji (Ex 34, 6). A tato skutečnost platí stále.

Pane, děkujeme za Tvoji jedinečnou lásku.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.