11Hospodin přísahal Davidovi na svou věrnost - nevezme to nazpět: "Toho, jenž vzejde z tvých beder, dosadím po tobě na trůn.Hospodinova věrnost

Radujete se z Hospodinových zaslíbení?

Za života toho hodně naslibujeme. Sobě i druhým. A někdy se plnění druzí domáhají. Je zvláštní, že i Bůh nám mnoho slíbil. A tak se žalmista dovoluje v této bohoslužebné písni Božích slibů domáhat. Ve svém požadavku se zaštiťuje horlivostí krále Davida a jeho snahou nalézt pro Hospodinovu schránu důstojné a trvalé místo. Davidovi nedalo spát, že jeho příbytek je honosnější než Hospodinova svatyně. A tak se zříká svého pohodlí, dokud v této záležitosti nepokročí dál a nenajde vhodné místo pro schránu smlouvy. A právě pro jeho horlivost je slíbena dědičná vláda Davidova rodu a vyvolení Siónu za trvalé Hospodinovo sídlo.

Pro tyto Davidovy zásluhy se kněží v dalších generacích dovolávali pro následující panovníky z Davidova rodu Boží přízně, aby nesešli z pravé cesty. Jen tak bude dobře i lidu.

Jen jeden davidovský král se osvědčil v plné míře.  

Dobrý Bože, dej, ať plníme své sliby a vážíme si Tvých zaslíbení.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.