23bale Mojžíš, jeho vyvolený, postavil se před ním do trhliny a odvrátil jeho zkázonosné rozhořčení.Je ještě šance na záchranu

Jsou nějaké trhliny, které mohu vyplnit já?

Bůh si vyvolil Abrahama (tehdy ještě Abrama), aby na něm a jeho potomstvu zjevoval svou slávu, moc a velikost. Aby všechny pronárody byly seznámeny s jeho spásou (viz. Žalm 67.3). Ale Izrael mnohokrát zklamal. Nenaplnil tento Boží záměr, ale místo, aby se Izraelité klaněli Bohu, začali uctívat pohanské modly. Jako na Sinaji, když přemluvili Árona, aby jim vytvořil zlaté tele, kterému se klaněli. Bůh vzplanul vůči lidu hněvem a chtěl ho vyhladit. Byl to Mojžíš, který se 40 dní vrhal před Hospodina a prosil ho o odpuštění a záchranu. A odvrátil Boží zkázonosné rozhořčení. Tu největší trhlinu v dějinách lidí, která vznikla hříchem člověka, však žádný člověk vyplnit nemůže. Tu slavně vyplnil Boží Syn Ježíš Kristus na †. Zaplnil jednou provždy mezeru, trhlinu rozhořčení, aby každý člověk mohl mít úzký vztah s Bohem v nebi.

Jsou nějaké trhliny, mezery, které mohu vyplnit já? Ano.

Každou trhlinu, která vznikne mezi mnou a druhým člověk skrze konflikt, hádku, neporozumění, mohu vyplnit odpuštěním či prosbou o smíření. Vždyť je-li to možné, žijme se všemi lidmi v pokoji.

Ježíši, ukazuj mi trhliny, které jsem způsobil a dej mi sílu je s tvojí pomocí vyplnit.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.