22Všude tam posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře; říkali jim: "Musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království."Cena následování

Opravdovost učedníků

Pavel s Barnabášem během své služby zažili krom úspěchu i nejedno protivenství. Stejně tak se to stávalo mnohým pozdějším následovníkům Ježíše Krista. A nejinak je tomu i v dnešní době.

Nicméně tam, kde se hlásá odpuštění a naděje, přichází i nečekané zázraky, které tato slova potvrzují. Pavel na jedné cestě zažil kamenování až k smrti. A přesto mohl i díky oddaným přátelům znovu povstat a pokračovat v cestě, na níž přinášel slovo naděje
a povzbuzení. Nejenom tato zkušenost ho naučila tomu, že opravdové následování Krista má svou určitou, někdy hodně vysokou cenu. Pavel byl ochoten tuto cenu zaplatit. Jak jsme na tom dneska my?

Náš dobrý Nebeský otče, jsme si vědomi toho, že následování Ježíše, tvého syna, má svou cenu. Prosíme tě, abys nás na této cestě posiloval a je-li to možné, abys nás ochraňoval od pokušení a utrpení.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.