4Právě tak jste se i vy, bratří moji, stali mrtvými pro zákon skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému, tomu, který byl vzkříšen z mrtvých, a tak nesli ovoce Bohu.Skrze Krista jsme pro Zákon mrtví

Komu jsme oddáni?

Odpověď je velmi rychlá. Jsme oddáni našemu Pánu Ježíši Kristu. A mělo by nám to činit radost. Protože náš Pán Ježíš byl vzkříšen z mrtvých, abychom my mohli žít věčný život. Zákon jako takový nám jasně zjevil hřích, ve kterém jsme byli. Držel nás velmi pevně a nemohli jsme se jej jen tak zbavit. Naopak nás to vedlo k tomu, že jsme obsah své „nádoby hříchu“ plnili čím dál tím více.

Naplňovali jsme nevědomky duchovní zákon, že: hřích plodí další hřích. Stáli jsme v koloběhu, který nešel nijak rozetnout. Byl to bludný kruh. ALE, Bůh měl a má jiný plán. Rozetnout ten kruh a vyvést nás ven a postavit naše nohy na skálu. Přesně tak, jak je psáno v Žalmu 40:

Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet a do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v Hospodina. (Ž 40, 2-4)

Ano, jsme oddáni našemu Pánu, protože nás vytáhl z beznaděje, a navíc nám vložil do úst novou píseň. Dokonce i naše mluva se změnila a mluvíme vzácná slova. Vzácná slova pro tento svět, pro naši rodinu, pro všechny.

Takže pro Zákon, který nás odsuzoval, jsme v Kristu mrtví. Pokoj vám.

Pane, děkujeme, že si můžeme uvědomovat záchranu před odsouzením.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.