12A Izaiáš k tomu říká: `Přijde potomek Isajův, povstane, aby vládl národům, v něj budou pohané doufat.´Kristus nejen pro židy

Koho přišel Kristus vlastně zachránit?

Apoštol Pavel říká, že Kristus přišel posloužit židům v první řadě. Ježíš byl totiž sám z Izraele a celý život sloužil vyvolenému Božímu lidu. Avšak Boží plán už od stvoření světa byl poněkud širší, než že by zahrnoval pouze Izrael. Pavel vzápětí totiž zmíní čtyři citace ze Starého zákona, aby ukázal, že Bůh povolává do svého království všechny národy a kmeny, nejen židy. Ano, Bůh si vyvolil Izrael, aby se v něm narodil Mesiáš a přinesl záchranu pro všechny národy světa. Dříve tomu bylo jinak, například král David vládl nad Izraelem, avšak nyní král Ježíš kraluje nade všemi národy.

V Ježíše Krista budou doufat všechny národy, praví Izaiáš. Tím bude oslaveno Kristovo dílo, že zvítězil ve všech národech a před jeho trůnem budou lidé z každého kmene, jazyka, lidu a národu (Zjevení 5,9).

Děkujeme ti, Kriste, za rozsah tvé záchrany pro všechny národy a prosíme za národy, kterým ještě nebylo zvěstováno evangelium, abys tam poslal své služebníky Božího evangelia.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.