15`Země Zabulón a Neftalím, směrem k moři za Jordánem, Galilea pohanů - 16lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo; světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti.´Světlo v temnotách

Čemu dáš přednost – tmě nebo světlu a proč?

Ježíš zahájil svou činnost v Galilei, kterou prorok Izajáš nazval zemí pronárodů. Žili zde lidé různých národností, ale i různých náboženství. A tak je hned na začátku Ježíšova působení jasně řečeno, pro koho přišel. Přišel pro všechny lidi tohoto světa. Šero a tma – tím je vyjádřen neradostný, strachem naplněný život, život bez naděje, život, který je plný duchovního bloudění. Pán Ježíš do těchto míst, do míst, kde je šero a tma, přináší světlo evangelia, radostné poselství, zvěst o Boží spáse, která vyvolává radost. Věřte, že žádný člověk není Bohu natolik vzdálen, aby Ježíš Kristus nemohl vstoupit do jeho života. Vždyť Kristus je světlo světa, v něm je vítězství, v něm je radost, v něm je život. Ježíš chce vstoupit do srdce každého člověka a učinit si v něm svůj příbytek. Otevřeme jej.

Ježíši Kriste, otevři naše oči, abychom tě spatřili jako svého Pána a Spasitele, jako světlo světa.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.