24Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.Falešný Kristus

Podle čeho poznám pravého Ježíše?

Poslední satanův svod bude cílen na věřící. Ďábel napodobí druhý příchod Ježíše Krista. „A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla.“ (2K 11,14) V různých částech světa se satan lidem ukáže jako vznešená bytost oslňující krásy, podobající se Božímu Synu, jak ho popisuje Jan ve Zj 1,13-15. Slávu, která ho bude obklopovat, nepřekoná nic, co dosud spatřilo lidské oko. Zazní vítězoslavné volání: „Kristus přichází!” Lidé před ním budou padat v úctě na zem, on pozvedne ruce a bude jim žehnat, jako Kristus žehnal svým učedníkům. Bude mluvit o Bohu, o lásce, bude uzdravovat nejrůznější lidské nemoci. To bude klam, kterému takřka nebude možné odolat.

Boží lid však nebude sveden. Slova tohoto falešného Krista budou v rozporu s Biblí.

Pane, dej mi prosím vůli jít večer včas spát, abych ráno mohl začít den s Tebou.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.