Ježíšova výzva

Modlím se Ježíšovu modlitbu?

Nezneklidňují mne verše v Bibli, kterým nerozumím, ale ty, kterým rozumím.

Máme se modlit, abychom se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu. Rozumím té zimě, může být životu nebezpečná. Proč se máme modlit, abychom se nemuseli dát na útěk v sobotu? Cožpak není sobota pro Židy a neděle pro křesťany?

Manželství a sobota jsou dva Boží dary lidstvu při stvoření. Lidstvo se setkávalo každou sobotu se svým Stvořitelem 2.000 let předtím, než se objevil první Žid. Patriarchové světili sobotu, Ježíš a jeho učedníci také. Před Ježíšovým druhým příchodem (tedy dnes) Ježíš předpokládá také svěcení soboty a prorok Izajáš popisuje bohoslužbu v Božím království každou sobotu (Iz 66,23). Bůh je stejný včera i dnes i na věky (Žd 13,8). On se přichází se mnou setkat každou sobotu.

Pane, možná tomu úplně nerozumím, ale chci Ti být věrný, a tak se modlím za to, abych se nemusel dát na útěk v zimě nebo v sobotu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.