5Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: "Toto jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte."Jednota v Kristu

Žiju podle zákona nebo podle proroctví?

Učedníci zažili Boží slávu. Měli možnost vidět Ježíše v nebeské kráse. Spolu s ním spatřili i Mojžíše, jako zástupce Zákona, a Eliáše, jako zástupce Proroků. Takže můžeme vidět, že Zákon a Proroci jsou v Ježíši naplněni a sjednoceni. Učedníci znali povinnosti dané Zákonem a měli zkušenost, že občas se někdo prohlásil za Božího proroka a zvěstoval Jeho slovo. I my v dnešní době možná někdy žijeme víc zákonicky nebo víc podle konkrétního proroctví. Nejen pro učedníky, ale i pro nás zazněl Boží hlas z nebe, abychom poslouchali Ježíše, milovaného Božího syna, kterého si vyvolil. V něm je totiž sjednocen a naplněn celý Zákon i všechna proroctví. V Ježíši je život, ne v liteře zákona nebo ve slovech různých proroctví.

Pane, prosím ukazuj mi milost žít podle tvého slova, a ne ze skutků zákona.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.