3Milovaní, velmi jsem si přál psát vám o našem společném spasení, ale teď pokládám za nutné napomenout vás, abyste zápasili o víru, jednou provždy odevzdanou Božímu lidu.Zápas o víru

Zápasíme o víru?

Ti, kdo jsou věrní Ježíši Kristu mají vznešenou povinnost „zápasit o víru“, jejímž základem je Kristovo evangelium. Tato víra svěřená Bohem Ježíši Kristu a Božímu lidu je stálá a neměnná pravda, potvrzovaná a zjevovaná Duchem svatým. Nejedná se jen o objektivní zjevenou pravdu, ale především o způsob života žitého v lásce, pravdě, čistotě a posvěcení, oddělení pro Boha, Ježíše Krista. Tato víra dává sílu k hlásání Kristova evangelia potvrzovaného znameními a zázraky, rostoucí pomocí darů Ducha svatého. Juda věřící upozorňuje, že se nejedná o víru, která přichází jednou a trvá, ale že o tuto víru je nutné bojovat neustále. Zaujmout jasný postoj proti všem, kteří popírají autoritu Písma, překrucují Boží slovo. A také ukazovat lidem pravdu, která vytrhuje ze smrti do života. Ti, kteří jsou věrní Kristu nesmějí dovolit, aby Kristovo poselství, Boží pravda, byla oslabována ústupky a kompromisy, aby byla potlačována či překrucována pravda Božího slova a Jeho autorita, ani bagatelizována Boží zaslíbení.

Pane, bez Tebe neobstojíme ve víře, bez Tebe nejsme schopni přinášet Tvé evangelium tomuto světu. Veď nás Duchem svatým, naplňuj nás Tvojí mocí a nedej, abychom sešli z cesty a opustili Tvoji pravdu, Tvé Slovo.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.