7Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský a muži judští sadbou, z níž měl potěšení. Čekal právo, avšak hle, bezpráví, spravedlnost, a hle, jen úpění.Vinice

Co když se očekávání nenaplní?

Vinice je jedinečné podobenství pro dílo, které má přinášet svoje plody. Proto se vysazuje. Úroda se očekává. Zvláště, když je pro ni vybrán úrodný svah a je v ní vysazená ušlechtilá réva a vinice je pořádně obdělávána. 

Ne vždy jsou naše očekávání opodstatněná. Někdy pro to neuděláme dost, aby se vyplnila. Kdo bláhově očekává na trní hrozny, je pošetilý. Jenže někdy je uděláno všechno, co se dalo a výsledek se nedostaví.

Hospodin, který očekával od svého lidu dobré plody, aby byli požehnáním pro svět, a oni nejsou, neláme hůl. Vinici nechá zpustnout, dovolí Judské odvést do zajetí, ale už v ten den soudu nechá z pařezu vyrašit nový výhonek, připraví spásu v Kristu. On pro nás bude kmenem a my jeho ratolestmi, přinášejícími úrodu jeho Ducha.

Spasiteli, děkujeme, že každý člověk smí přinášet plody tvé lásky.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.