10Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.Výjimečnost lidské obyčejnosti

Co je mým úkolem pro dnešní den?

Vyvolení Izraelského národa je akt pouhé Boží milosti. Hospodin se rozhodl pro Izraele ne proto, že by tento lid sám o sobě něco mimořádného vykonal nebo znamenal, nýbrž z pouhé lásky pro jeho otce Abrahama. Vyvolit znamená však také pověřit určitým úkolem. Tuto perspektivu Izajáš svým soukmenovcům připomíná. Slovem „Neboj se!“ povzbuzuje Hospodin každého, kdo žije v neustálé úzkosti. Obtížen vinou, ochromen bezvýchodností situace nebo ohrožen vnějším nepřítelem. Dějiny bible znovu a znovu vydávají svědectví o lidech, kteří sice nebyli perfektní, ale kteří uvěřili, že i přes jejich nedostatečnost je může Bůh použít ke svému záměru. Abraham, Izák, Jákob, Rút, David, Chizkiáš, Ester … . A také obyčejní rybáři, celníci, ženy nevalné pověsti. Každý může být Božím služebníkem nebo služebnicí. Bez výjimky. My také.

Pane, pomoz mi uvěřit, že hodnotu, kterou jsi do mne vložil, můžeš užít k dobrému.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.