1Když to král Chizkijáš uslyšel, roztrhl své roucho, zahalil se žíněnou suknicí a vešel do Hospodinova domu.Nehledat vlastní spravedlnost

Věřím v Boží zastání?

Ezechiášovi služebníci si vyslechli rouhavá slova proti králi i Hospodinu od komořího asyrského krále. Nyní je tlumočili svému králi. Správně s komořím nediskutovali, ale správně jeho slova pak také vynesli do světla před svým králem. Ten odchází se svým strachem a soužením do Hospodinova domu a své služebníky posílá za prorokem Izajášem. Neřeší svou těžkou situaci ani vzdorem a hádkou, ani rezignací, ale vkládá svou starost na Hospodina, neboť mu na nás záleží (1Pt 5,7). Petr nás také učí ve svém listě (1Pt 2,23) že ani náš Pán, když mu spílali, neodplácel, nehrozil, ale předával vše tomu, jenž soudí spravedlivě. I tyto těžké situace patří k našemu bojování dobrého boje víry - nelpět na sobě, nehledat svůj prospěch a zakusit tak Krista a moc jeho vzkříšení. Dokonce ani archanděl Michael, když se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, neosmělil se vynést nad ním zatracující soud, ale řekl: Potrestej tě Hospodin (Jd 1,9).

Není vůbec jednoduché nebrat spravedlnost do vlastních rukou, ale přenechat ji Bohu, kéž On sám nás v tom posiluje.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.