Jen Bůh mě cele zná

Znám sám sebe?

34. kapitola se zdá být na první pohled zdánlivě plná soudů, plná beznaděje – to vše je však pouze varování pro ty, kdo se k Hospodinu neobrací. Boží hněv se z nebe zjevuje proti každé bezbožnosti lidí svévolně potlačujících pravdu. Bůh je soudce spravedlivý, dává se všem lidem poznat i skrze své stvořitelské dílo – nikdo proto nemá výmluvu, jak napsal apoštol Pavel v 1. kapitole dopisu křesťanům do Říma. 

Soud nad bezbožným Edómem se mne zdánlivě netýká, ovšem i tento soud zjevuje Boží charakter. Víme a často vyznáváme, že náš Bůh se nemění, včera dnes i navěky. Proto tedy i já musím denně přistupovat a pozorně naslouchat (v.1), hledat v knize Hospodinově a číst (v.16), abych rozuměl svému Bohu a tomu, co se chystá udělat. Nejen v souženích volat o pomoc a požehnání, ale poznávat ho na všech svých cestách.

Modlím se tedy spolu s Davidem: Ž 139,23 Zkoumej mě, Bože, a poznej srdce mé, poznej mé myšlenky, jen mě vyzkoušej! 24. Zjisti, zda držím se cesty škodlivé, a cestou věčnosti mě veď! Amen

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.