1Běda tobě, který šíříš zhoubu a sám nejsi huben, který jednáš věrolomně, ač se vůči tobě nikdo věrolomně nezachoval. Až dokončíš zhoubu, propadneš sám zhoubě, až dovršíš věrolomnost, bude věrolomně naloženo s tebou.Bůh spravedlivý i shovívavý

Je Bůh věčně shovívající?

Z prvního verše dnešního textu plyne, že jeden z nejdůležitějších principů, které i sám  Ježíš vyučoval je setba a žeň. Také však poznáváme, že ačkoli se někdy zdá, že Hospodin s vykonáním spravedlnosti prodlévá, je to proto, že jeho vůlí je, aby všichni lidé byli spaseni a poznání pravdy došli (1Tm 2,4).

Znovu musíme žasnout nad jeho milosrdenstvím, trpělivostí a dobrotou.

Hospodin je mimo jiné i Bůh spravedlivý, proto nemůže nepravosti jen tak přehlížet. Je však také milosrdný, a proto prodlévá se svým soudem, dává nové a nové šance jako u Jidáše, dokud zrada a zhouba nebude úplně dokonána.

Smiluj se nad námi, Hospodine - v tebe doufáme! Buď nám každé ráno posilou a v čase soužení záchranou.

Na každý den potřebuji i já tvé milosrdenství, a tak chci spolu s Jonášem hned zrána vyznat:

Vím, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem (Jon 4,2) Amen

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.