Spravedlivý král

Další Boží zaslíbení, ke kterým bylo v Kristu řečeno ano, staniž se (2K 1,10)!

Ano v Kristu, protože lidsky je nemožné mít vládce a vládu, jejichž panování bude plně spravedlivé, poctivé a jejichž vláda nám bude skrýší před větrem, povodní a zároveň stínem a pramenem v kraji vyprahlém. Bůh sám však skrze proroka právě toto nejen předpověděl, ale také naplnil. Poslal na Zem svého syna, krále králů, jenž beránkem i lvem jest. Ten přišel, aby zmařil skutky ďáblovy a přemohl svět a nyní skrze svého ducha kraluje, působí pokoj a je skrýší i pramenem v těch, kdo se dobrovolně poddávají jeho vládě. Ti pak mohou zakoušet pokoj, úkryt a nasycení i nyní v ekonomických bouřích, nepokojích, rodinných konfliktech a pít z pramene života i přes nepříznivou diagnózu.

Boží záměry a způsoby jednání jsou přehluboké a nám ani na mysl nepřijdou, přesto se naplňují při těch, kdo žízní a hledají. Jeho Duchem se naše oči a uši otevřely a strachy a úzkosti jeho láska přemáhá.

Ježíši, ty jsi můj vládce, úkryt, skrýš a pramen vody živé pro dnešní den. Amen

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.