15Neboť toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele: "V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství.Nedostatek proroků

K čemu dal Bůh člověku rozum?

„Opusťte cestu, odbočte ze stezky, přestaňte se Svatým Izraele! Neukazujte nám, co je správné! Jen nám pochlebujte, jen nás balamuťte!“  Nikdy jsme tato slova neslyšeli? Opakují se v dějinách stále a vyslovují je ti, kteří jsou zamilovaní sami do sebe a touží po moci, po tom, aby mohli ovládat druhé. A když nejsou dost silní, spojují se se sobě podobnými a    ujišťují se, že teď na to mají. Co na tom, že za nimi zůstává zkáza a zmar. Dnešní hrátky politických stran s voliči, kauzy politiků až i válečné konflikty jsou na stejném principu, jako v minulosti. „Ašúr, jenž jiné bil holí, zděsí se Hospodinova hlasu“, prorokoval Izajáš proti Asýrii. Zní Hospodinův hlas dnes? Jistě, je jen málo vidoucích, kteří na něj upozorňují. I kněží se ostýchají mluvit přímo, aby proti sobě, proti svým církvím nevyvolali hněv společnosti. Český národ ještě v mnohých lidech ctí kněze mučedníka Jana Husa. Měl by Hus plnou modlitebnu, kdyby kázal neadresně, nekonkrétně a zaobaleně?  Kdyby lid urozený i prostý Slovem Božím nenarovnával? Kdyby nešel příkladem (přes svou velkou vzdělanost) pokorou, pílí, důsledností?

Hospodine, jsi Bohem práva. Jsi Bohem slitovným. I dnes na Tebe čekám. Promluv ke mně. Vezmi mne za ruku a veď.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.