8Jeruzalém klopýtl a Judsko padlo; jejich jazyk a jejich skutky byly proti Hospodinu a do očí vzdorovali jeho slávě.Tragédie je trpkým ovocem

Co je hřích?

Tři sbírky prorockých výroků nesoucích pojmenování Izajáš vyřizují Boží slova Judským v období před Babylonským zajetím, a pak v samotném exilu. Bůh upozorňuje svůj lid na to, co přichází. Nejsme v nevědomosti o tom, kam vede určitý druh přemýšlení a konání. Nechce nás to děsit, abychom se neodvažovali rozvinout život. Jde o nastínění cesty, která nemusí končit neštěstím.

Bohem darovaná svoboda není nebezpečná ani nám ani těm, se kterými jako svobodni jednáme. Pokud ovšem se ve své svobodě neobrátíme svými skutky vzdorovitě proti Bohu. To si sice budeme moci dělat, co chceme, Pán Bůh nám to umožňuje, jenom si nejsem jistý, jestli naše dobré bude dobrým i pro naše souputníky a příští generace a mimolidský svět. A přinesou naše svévolná rozhodnutí blaho nám samotným?

Kriste, děkujeme, že uskutečňuješ spásu nás hříšných, Boha odmítajících lidí. Amen

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.